เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ  ในโรงเรียนมัธยมในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม